12. Konference Společnosti radiační onkologie,
biologie a fyziky

24.6. 2016 Nové Adalbertinum, Hradec Králové

  • IGRT karcinomu prostaty – 5leté výsledky
  • prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. Oddělení klinické a radiační onkologie a FN HK

Byly prezentovány výsledky 5leté studie léčby lokalizovaného karcinomu prostaty adaptivním IGRT. Soubor pacientů čítal 202 osob. Medián věku byl 70 let (53 -83). 59,9% pacientů mělo vysoce rizikový karcinom prostaty, pacientů s karcinomem středního rizika bylo 25,2% a s nízko-rizikovým karcinomem 14,9% pacientů. Invazivní urologický výkon byl proveden u 22 pacientů a neodjuvantní hormonální léčbu podstoupilo 96 pacientů ze souboru. Prvních 10 frakcí léčby bylo provedeno metodou CPCT. Těchto 10 frakcí CPCT poskytlo reprezentativní informaci o pozici izocentra a o pohybech cílového objemu než-li plánovací CT. Poté byl adaptován ozařovací plán – bylo posunuto izocentrum do reprezentativní pozice a u každého pacienta byl zvolen individuální lem kolem prostaty, buďto 6,8 nebo 10mm. Pokud byl lem kolem prostaty zvolen ve velikosti 10mm nepokračovalo se dále v léčbě metodou adaptivní IGRT. Více než polovina pacientů měla ve druhé fázi terapie (od 11té frakce až do konce léčby) lem kolem prostaty ve velikosti 1mm. Bylo provedeno srovnání výsledků léčby technikami IG-IMRT a technikou IMRT bez navádění obrazem. Od léčby IGRT se očekávalo, že léčba bude přesněji zaměřená na postiženou tkáň, zlepšení onkologického výsledku se nepředpokládalo, protože dávka velikost dávky zůstávala na 78Gy, jako při léčbě předešlými technikami. Bylo ovšem předpokládáno zlepšení chronické toxicity. 5leté přežití bez PSA relapsu bylo u high-risk karcinomu 81,4%, u středního rizika 86,7% a u nízce rizikových nádorů 96,6%. U 14ti léčených pacientů se projevila toxicita druhého a vyššího stupně, u osmi pacientů se objevila GI toxicita, která se projevovala krvácením z rekta. U šesti případů se projevila urinální toxicita. 5leté riziko rektální toxicity bylo necelých 5%, při porovnání s předešlými metodami došlo k výraznému snížení toxicity. Technikou IG-IMRT se toxicita snížila pětkrát oproti technice IMRT bez navádění obrazem. 5leté riziko urinální toxicity bylo pouze 4% a také výrazné snížení toxicity oproti léčbě IMRT bez navádění obrazem.

  • Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty
  • MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. Onkologická klinika FN Ostravy

V srpnu 2010 byla zahájena studie na stereotaktickou radioterapii karcinomu prostaty. Do dubna 2016 bylo léčeno 965 pacientů. V hodnoceném období od srpna 2010 do července 2010 bylo léčeno 261 pacientů. 80% pacientů mělo low-risk karcinom prostaty a zbylých 20% intermediate risk. Střední věk pacientů byl 67 let (46 -83) a medián PSA 6,7 ng/ml (1,5 -15 ng/ml). K léčbě byla použita metoda stereotaktické radioterapie o velikosti 6MV, real time IGRT se 4 kontrastními markery zavedenými do prostaty o velikosti 36,25 Gy v 5 frakcích každý druhý den 20 dní s CTV/PTV lemem 5 milimetrů. Primárním cílem studie bylo přežití bez biochemického relapsu a sekundárním cílem bylo zlepšení kvality života po léčbě. Medián trvání léčby byl 11 dní (9 – 20).
Z výsledků studie bylo prezentováno, že metoda stereotaktické radioterapie na léčbu karcinomu prostaty se jeví jako vysoce účinná a má minimální vliv na dlouhodobou kvalitu života. Urogenitální toxicita byla potvrzena jako signifikantně konsekvenční. Nejsilnějším prediktivním faktorem gastrointestinální toxicity se jeví objem rekta 20ccm. Byla položena otázka „Proč dále pokračovat s touto metodou“ – základě vlastních zkušeností a výsledků léčby, dále množství publikovaných dat pro SRBT a je to levná metoda léčby.
Nejběžnějším frakcionačním režimem léčby je 36,25 Gy á 7,25 Gy obden. Od roku 2012 došlo k redukci lemu CTV/PTV na 3mm. Délka trvání frakce byla stanovena na 25 minut. Ročně tuto metodu léčby na pracovišti podstoupí 200 pacientů ročně a čekací doba na léčbu jsou 3 měsíce.
Očekává se sběr dalších dat a vyhodnocení výsledků léčby až 1000 pacientů. Z výsledků se poté bude uvažovat nad zvyšováním dávky až na 50Gy v pěti frakcích a také na kombinaci stereotaktické radioterapie v kombinaci s hormonální terapií.

  • Toxicita radioterapie karcinomu prostaty v MOU Brno
  • MUDr. Pavel Krupa, Klinika Radiační onkologie MOU

Byly prezentovány výsledky léčby pacientů léčených pro karcinom prostaty od roku 2011. Celkem bylo léčeno 761 pacientů. Bylo vyzkoušeno větší množství metod léčby, některé pouze s malým počtem pacientů a proto se dále přednáška zabývala pouze metodami léčby s větším množstvím pacientů. Počet pacientů léčených klasickou frakcionací metodou RapidArc bylo 200 osob, 61% mělo karcinom prostaty s nízkým rizikem, 33% pacientů se středním rizikem a pouze 6% pacientů mělo vysoce rizikový karcinom. Počet hypofrakcionovaných pacientů celkem 254 osob, z tohoto souboru bylo 210 pacientů léčeno metodou RapidArc, 124 osob bylo léčeno 3D konformní radioterapií a 20 pacientů metodou IMRT. Rozdělení pacientů do rizik bylo relativně stejné, největší množství pacientů bylo léčeno s nízce rizikovým karcinomem prostaty.
Dále byly představeny grafy s hodnocením akutní toxicity u jednotlivých metod léčby. Akutní GIT toxicita byla u hypofrakcionované větve pacientů byla velmi nízká, pouze v jednotkách osob, akutní genitourinální toxicita byla u těchto pacientů o několik procent vyšší, ale také na velmi nízké úrovni. Chronická toxicita byla také hodnocena, ale data nebyla přesná, z důvodu dispenzarizace pacientů do péče urologů a následné sledování pacientů je tak nedokonalé. Bylo zjištěno, že předchozí chirurgický zákrok na prostatě koreluje s následnou chronickou toxicitou po radioterapeutické léčby.
Na závěr bylo řečeno, že hypofrakcionovaná technika léčby se jeví jako bezpečná technika z hlediska toxicity a na hodnocení chronické toxicity se bude čekat po hodnocení dalších výsledků a sesbíraných dat.

  • Salvage HDR brachyterapie v léčbě lokálního relapsu karcinomu prostaty
  • MUDr. Tomáš Blažek, Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice Nový Jičín

Indikace k aplikaci léčby sIBRT-HDR je biopticky verifikovaný lokální relaps onemocnění. Pacient by měl být mladší 70 let, respektive očekávaná délka přežití bude více než-li 10 let. Pacient má onemocnění stupně rT1c nebo rT2c, bez negativních prediktivních faktorů generalizace – nejlepším prediktivním faktorem se ukázal PSA doubling time a Gleason score. Biochemický relaps onemocnění se objeví více jak dva roky od primární léčby, PSA v době indikace iBRT je nižší než-li 10 ng/ml. Takového pacienta můžeme po vyšetřeních indikovat buďto k hormonální léčbě nebo HDR brachyterapii. Do současné doby byla provedena pouze jedna klinická studie, která srovnává výsledky léčby HDR brachyterapií a hormonální léčbou. Výsledky této studie naznačují, že salvage HDR brachyterapie je efektivnější metodou léčby z hlediska onkologických výsledků, ovšem je spojena s vyššími finančními náklady z hlediska léčby následné toxicity. Pro volbu hormonální léčby svědčí dlouhodobá zkušenost s touto léčbou, ověřený efekt na dosažení biochemické kontroly, ovšem s omezenou dobou účinnosti a spektrum nežádoucích účinků je relativně nízké, dobře přijatelné a tolerované pacienty. Hlavní výhodou salvage HDR brachyterapie je její kurativní efekt, tato terapie přináší možnost úplného vyléčení pacienta na rozdíl od hormonální léčby, jejíž efekt je pouze paliativní.
U pacientů léčených jakoukoliv salvage metodou je vyšší toxicita v porovnání s primární léčbou a je tomu tak i u HDR brachyterapie. U pacientů se může objevit vyšší procento výskytu inkontinence, rektálního krvácení, proktitid, striktur urethry, akutních retencí a rozvoj rektálních fistulizací.
Absolutní kontraindikace k salvage brachyterapii jsou totožné s kontraindikacemi s brachyterapií v primární léčbě. Z relativních kontraindikací stojí za zmínku operace v pánevní oblasti (těsná anastomóza po nízké přední resekci s komplikovaným hojením rektální anastomózy), koagulopatie a striktura urethry.
Aplikovaná dávka se pohybuje mezi 77,3Gy -78,5Gy, frakcionační režim se na pracovišti v Novém Jičíně používá 4x7,5Gy se 4 implantáty během 5 týdnů.
Dále byly prezentovány výsledky léčby 5 pacientů, kteří byli do této doby léčeni metodou HDR brachyterapií, medián sledování je 12 měsíců, medián věku pacientů 69 a všichni pacienti jsou na živu. Hladina PSA během jednoho až tří měsíců po léčbě rapidně klesá. U většiny pacientů se projevila genitourethrální toxicita, chronická toxicita se z důvodu krátké doby sledování nedá hodnotit.