Moravské urologické sympozium

6. - 7. 4.2017, Loučná nad Desnou – Rejhotice

  • Androgenní deprivace v rutinní praxi
  • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

… Jaké dnes máme možnosti hormonální léčby karcinomu prostaty? Máme chirurgickou kastraci, z farmakologické léčby máme LHRH analoga (goserelin, leuprorelin, triprorelin), LHRH antagonisty (degarelix), antiandrogeny (bicalutamid, enzalutamid) a inhibitory syntézy androgenů (abirateron). To je celé portfolio, které máme v dnešní době k dispozici k hormonální manipulaci karcinomu prostaty.

… Sérový testosteron koreluje s přežitím pacientů léčených LHRH analogy. Testosteron je nutno při léčbě LHRH monitorovat, protože může dojít ke vzniku kastrační rezistence. Důležitým prognostickým parametrem je nadir PSA. Nejlepší přežití je u pacientů, kteří mají PSA méně než 0,2 a hladina poklesne ihned. Léčba LHRH antagonistou – degarelix – dokáže snížit hladinu testosteronu během pár dní. U LHRH analogů je to až jeden měsíc.

… Degarelix vykazoval také lepší benefit na celkové přežití, a je u něj menší incidence nežádoucích účinků – jako jsou mikční obtíže a muskuloskeletální nežádoucí účinky.

… Podle metaanalýzy studií neexistuje klinicky relevantní benefit na přidání antiandrogenů ke kontinuální androgenní deprivaci LHRH. Závěrem je třeba zopakovat, že podáváme-li hormonální léčbu je nutno monitorovat hladinu testosteronu. Dosažená hladina PSA je významným prognostickým faktorem, použitím LHRH antagonisty degarelixu se hladina PSA sníží řádově během pár dní od podání (výhoda pro KV rizikové pacienty), při použití analog to trvá v řádu měsíců. Kontinuální androgenní terapie je u mCP preferována.

více zde...

  • Možnosti léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRCP)
  • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

… Hormonální léčba je základem léčby pokročilého karcinomu prostaty. Hormonální léčba může po nějakém čase selhat je to léčba paliativní nikoli kurativní. Nádor prostaty je nehomogenní, je složen z různých buněčných klonů, s různou odpovědí na hormonální léčbu a odlišnou agresivitou.

… V únoru 2017 vyšla studie v The New England Journal of Medicine www.nejm.org o užití bicalutamidu 150 mg/d u pacientů s progresí po radioterapii karcinomu prostaty, kde se signifikantně zvýšila doba celkového přežití, a byl nižší výskyt metastáz. To jsou pacienti, kteří mají karcinom prostaty a mají PSA v hodnotách 0,5-0,6 po radioterapii a nemají metastázy. Zde má antiandrogen, dle mého názoru, své místo. Toto však neplatí pro metastatický karcinom prostaty.

.. Ačkoli onemocnění během léčby progreduje, vysazení LHRH by mohlo progresi onemocnění prohloubit. Potenciální benefit v pokračující terapii LHRH převažuje minimálně rizika spojená s léčbou. Mezi mechanismy progrese onemocnění při androgenní deprivaci patří změny struktury a funkce androgenního receptoru, pokračujícího v produkci androgenů v nadledvinkách a komunikace s dalšími signálními cestami vedou k progresi onemocnění navzdory pokračující androgenní deprivační terapii.

… Srovnání antiandrogenů přinesla studie TERRAIN, kde byl srovnán enzalutamid vs bicalutamid u kastračně rezistentního CP… Studie TERRAIN prokázala jasný benefit enzalutamidu na přežívání bez progrese ve srovnání s bicalutamidem. Podávání bicalutamidu u kastračně rezistentního karcinomu prostaty není vhodné a je v podstatě k ničemu.

více zde...