VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii

19.-20.5. 2016, Kongresové centrum Kunětická Hora, Dříteč

Tradiční akce opět proběhla v příjemném prostředí kongresového centra v blízkosti středověkého hradu Kunětická Hora nedaleko Pardubic. Celá konference byla rozdělena do jednotlivých sekcí, kde hned první byla sekce urologická.

Z hlediska C61 byly v tomto bloku zajímavé tyto přednášky z nichž přinášíme krátkou reportáž:

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. z pražské FTN v přednášce
Epidemiologická data České republiky u renálního karcinomu a kacinomu prostaty hovořila v části věnované C61 o nových datech incidence a mortality v ČR.
...Incidence stoupla o 89%, stoupla též mortalita a prevalence. Jde v současnosti o nejčastější zhoubný nádor u mužů, po něm je až tlusté střevo a konečník. Ve srovnání s Evropou jsme na tom hůře v incidenci C61 v počtu na 100.000 mužů. Je to v ČR 132,6 a v Evropě 112,0. ČR je na 18.místě v Evropě a 34.místě ve světě v incidenci C61 a v mortlitě na 23. místě v Evropě a 98. místě ve světě. Nejvyšší incidenci v ČR má kraj Zlínský následován Prahou a Královehradeckým krajem. Z nových dat též vyplývá, že dochází k posunu C61 do mladších věkových kategorií. Co se týče záchytu stádií je výrazně zvýšený záchyt stadia I. Stále dochází ke zvyšování záchytu stadia I. a II. a u stádií III. a IV. dochází ke stagnaci. V poslední době je značný nárůst terapeutických možností C61. Výrazné zlepšení výsledků léčby je patrné u stadia I. a II. , u stádií III. a IV je zlepšení malé i přes značné vynaložené prostředky...

MUDr. Hafuda Abdulbaset z Nemocnice Pardubického kraje v přednášce
Výsledky uroonkologických operací hovořil o zvyšující incidenci a klesající mortalitě C61.
...Ta je zapříčiněna zlepšující se diagnostikou a terapeutickými možnostmi. Dále představil přehled operačních výkonů urologického oddělení pardubické nemocnice, kdy například poukázal na nárůst radikálních prostatektomií od roku 2011 (15 výkonů) na 34 v roce 2015. Byly též prezentovány data vlastního souboru pacientů (N=64) s C61...

doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA z Fakultní nemocnice Ostrava v přednášce
Ultra-hypofrakcionovaná stereotaktická radioterapie v léčbě karcinomu prostaty s nízkým a středním rizikem recidivy – výsledky tříletého sledování, představil data u pacientů léčených na ostravském pracovišti.
...Pacient s tímto postižením má výbornou prognózu a mnoho léčebných možností. Léčba stereotaktickou radioterapií (SBRT) je zavedenou odpublikovanou metodou s vice než 10 lety zkušeností, která splňuje parametry jak účinnosti, tak bezpečnosti. Jde v českých podmínkách o velmi levnou léčbu. Největší objem publikovaných dat s C61 má CyberKnife. Nejčastěji se používá tzv. Standfordský režim. Ve vlastním souboru 261 pacientů s C61 v hodnoceném období 8/2010-7/2012 bylo 80% pacientů bylo s nízkým rizikem. Dle výsledků jde o vysoce účinnou léčbu, která je komfortní pro pacienta s excelentní kvalitou života. Byl patrný signifikantní rozdíl ve výsledcích u pacientů s nízkým a středním rizikem...

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. Nemocnice Pardubického kraje v přednášce
Pětileté výsledky IGRT u karcinomu prostaty prezentoval data 202 pacientů ve dvouletém období.
...5leté přežití bez PSA relapsu bylo zjištěno u 96,6% pacientů s nízkým rizikem, se středním rizikem u 86,7% a vysokým rizikem u 81,4%. Toxicita stupně ≥ 2 byla 8/202 GI respektivě 6/202 GU. Chronická toxicita stupně ≥ 2 byla 4,7% GI respektivě 3,7% GU...

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. z pražské FTN v přednášce
Chemoterapie pro pacienty s kastračně senzitivním karcinomem prostaty hovořil o současných novinkách v této oblasti.
...Chemoterapie je úspěšně léta používána u kastračně refrakterního CaP, nicméně v poslední době se objevily studie, které nás opravňují podávat chemoterapii i u kastračně senzitivního onemocnění, a to v jeho velmi časné fázi. Studie GETUG 12 (N=413, 3měsíční neoadjuvance, goserelin + docetaxel a estramustin vs. samotný goserelin) benefit chemoterapie neprokázala. Studie GETUG-AFU 15 (N=385, metastatický kastračně senzitivní CaP, ADT + docetaxel vs. ADT) nebyl prokázán benefit celkového přežití, ale u určitých pacientů je patrný určitý benefit. Přelomovou studií je studie CHAARTED (N= 790 před tím neléčených (513 vysoce rizikoví - high volume – viscerální metastázy nebo více kostních metastáz), 6 cyklů docetaxelu 75 mg/m2. U vysoce rizikových pacientů bylo prokázáno lepší celkové přežití (49 měsíců vs. 32 měsíců). Studie STAMPEDE (N=1184, CSPC, medián věku 65let, ADT s docetaxelem vs. ADT), v rameni s docetaxelem bylo sibnifikantně lepší přežití. Na základě těchto studií je časné přidání docetaxelu k ADT novým standardem léčby nemocných s CSPC s rozsáhlým metastatickým postižením...

(red)