Konferencia neštátnych urológov

10. – 11. 2. 2017 - Donovaly

  • Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP)
  • MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

…. zásadou léčby pokročilého karcinomu prostaty je hormonální léčba…

…. pro nás, kliniky, je složité pochopit všechny procesy, které probíhají na molekulární úrovni. Více jak 80 % karcinomů prostaty v kastračně rezistentní fázi má zvýšený počet genů pro androgenní receptor a asi u 30 % u nich dochází k různým mutacím. Amplifikace, navýšení, androgenních receptorů (AR) má za důsledek aktivaci androgenní signalizace i přes to, že jsou hladiny androgenů nízké a může to vést k progresi choroby. K aktivaci androgenního receptoru je za normálních okolností potřeba ligandy, což je androgen. A v případě, že se objeví splice varianty androgenního receptoru, které jsou jinak poskládané a nejčastěji tam chybí část, která na sebe váže ligand – androgen, pak dochází k tomu, že jsou tyto receptory aktivní i bez přítomnosti androgenu. Čím více nádorové onemocnění progreduje, tím více buňky mutují a dochází k mutaci genu pro androgenní receptor. Díky mutaci se může stát, že látky, které původně působily léčebně (antiandrogeny nebo estrogeny, případně kortikoidy) se stávají látkami, které růst nádoru podporují. Antiandrogeny v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty můžou mít, díky změně struktury v androgenním receptoru, agonistickou aktivitu a stimulovat tak růst onemocnění. Enzalutamid, jako nový antiandrogen, působí na AR jako čistý antagonista, inhibuje všechny procesy, které s vazbou na AR souvisí a způsobuje buněčnou smrt…

více zde...

  • Liečba kastračně rezistentného metastatického karcinómu prostaty
  • Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

… Čo je nové a ako sa vyvíja liečba mCRCP? Terapeutické možnosti sa rýchlo vyvíjajú. Všetky karcinómy máme hormonálne riadené, chemoterapia sa používa skôr u hormonálne senzitívneho karcinómu v čase diagnózy, rádium sa vo svete používa vo zvýšenej miere už pred chemoterapiou u ochorení iba s kotnými metastázami. Molekulárna stratifikácia kastračne rezistentného karcinómu prostaty je kľúčová pre terapeutické aplikácie. Je to stanovenie splice varianty AR, ktoré keď sú tak je to nepriaznivý stav. Splice varianty znamenajú, že AR fungujú ďalej bez toho, aby potrebovali hormón. Už sa testujú lieky cielene na tejto androgenné splice varianty. DNA reparačné defekty, sú prítomné u 20-30 % pacientov, ktorí majú CRCP...

více zde...

  • Nežiaduce účinky hormonálnej liečby
  • doc. MUDr. Ján Ľupták PhD.

... Najzávažnejší vplyv je na kostný metabolizmus. Androgen deprivačná liečba znižuje denzitu kosti a zvyšuje riziko zlomenín. Po prvom roku tejto liečby je 5-10% pokles denzity kosti... bolo potvrdené, že kyselina zolendronová 4 mg raz za 3 mesiace zvyšovala denzitu kosti o 5,6 % na rozdiel od poklesu u placeba... Na kostní metabolizmus sa odporúča takýto postup: denosumab 60 mg s.c. 1x za 6 mesiacov, kys. zoledronová 5 mg za rok, alendronát 70 mg týždne + vitamín D + Ca...

... Ďalšou komplikáciou, ktorá vzniká pri tejto liečbe je metabolický syndróm. Musí byť splnené 3 z 5 kritérií, abdominálna obezita, hraničná glykémia, hypertriacylglycerolémia, zníženie hladiny HLD cholesterolu pod 1,0 mmol/l u mužov a zvýšené hodnoty tlaku nad 130/85....

více zde...

  • Novinky vo vypĺňaní registrov karcinómu prostaty v SR
  • MUDr. Ladislav Macko

....V roku 2014 založil prof. Kliment register karcinómu prostaty. Máme skoro 2000 pacientov. Existuje národný onkologický register, ktorý bol spracovaný naposledy a máme z neho dáta z roku 2009. To je sú stará dáta. Teraz už sa dá vyplňovať elektronicky. Z dát z roku 2009 sa dozvieme incidenciu, prevalenciu, vekovú štruktúru a či bola urobená histológia či nie. Viac sa nedozvieme. My máme dáta aktuálna. Najčastejší vekový priemer je 65-69 rokov, v 2009 to bolo o 10 rokov viacej. Z dát čo máme 39 % pacientov bola zachytených na základe preventívnej prehliadky. 21 % pacientov malo už symptómy pokročilého ochorenia. 4% pacientov malo pozitívnu rodinnú anamnézu....