Reportáž z vybraných přednášek konference
KNOU – Komplexní novinky v onkourologii

19. - 20. 5. 2017 v prostorách Hotelu Angelo v Praze.

Postřehy z vybraných přednášek:

 • Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
 • prof. MUDr. L. Petruželka CSc., prof. MUDr. J. Fínek Ph.D., MBA

..., že metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty je heterogenní onemocnění, kdy nemocní se od sebe liší věkem, rozsahem postižení a dalšími faktory, ale jsou i molekulárně heterogenní...

... Ideální pacient pro časnou chemoterapii je s nově diagnostikovaným metastazujícím onemocněním, high volum metastazujícím onemocněním, je fit pro chemoterapii, má performance status 0 a je to spolupracující pacient...

... Nesmírně důležitým faktorem je však toxicita léčby, androgen deprivační léčba je velmi dobře snášena, ovšem docetaxel patří mezi toxičtější cytostatika...

více zde...

 • Organizace péče – jaká je racionální míra koncentrace péče v onkourologii?
 • o Jaké máme podklady v datech z ČR?
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D.

... v pětiletém přežití onkologických pacientů je ČR vyhlášena za skokana v rámci EU a tyto hodnoty stále rostou...

... Dokud nebude mít české zdravotnictví plně reprezentativní systém, ve kterém bude schopno sledovat trajektorii anonymního pacienta, nebude nikdy moc plnohodnotně hodnotit kvalitu péče, hlavně péče o chronicky nemocné lidi...

... Celkově v ČR roste incidence zhoubných nádorů, klesá však mortalita a prudce rostoucí prevalence nádorových onemocnění...

více zde...

 • Pohled urologa a onkologa
 • prof. MUDr. Marek Babjuk CSc., doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA

... Loni jsme mapovali situaci pomocí organizace ROCů, regionálních onkologických center, které přinesli výsledky, jak vypadají regiony, a došlo ke zjištění, že regiony jsou špatně obsazené malými pracovišti...

... Cílem je vytvořit telekonferenční síť, propojit pracoviště a sdílet jednotlivé případy elektronicky...

... Základem je poskytnout špičkovou léčbu, která však bude dostupná. Urologie není jen operační obor, ale určitou roli hraje i medikamentózní léčba, kterou je urolog zvyklý v určitém rozsahu podávat, k tomu musíme vytvořit edukační a organizační předpoklady. Edukační jsou již nastavené, rozbíhá se nástavbová atestace v onkourologii...

více zde...

 • Pohled plátců a organizátora péče
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

... Druhá věc je kapacita KOCů, která se začíná dostávat do určité limitace a je nepochybné, že určitou část péče bude potřeba posunut na pracoviště nižšího typu a bude se muset přesně definovat, co to bude, protože není zájem, centrovou péči v ČR za stávající reprezentace dramaticky měnit. Je nutné něco posunout, ale inovativní léčbu s jistou opatrností, je snaha udržet nákladovost systému...

více zde...

 • Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty
 • Guidelines
 • MUDr. Vojtěch Dvořák

... Hlavní modalitou léčby, která nabírá na významnosti je radikální prostatektomie, často se využívá jako první krok u multimodální léčby u selektované skupiny pacientů...

... Radioterapie jako možnost léčby je také doporučovaná v dávce 76 až 78Gy a je důležité říci, že je doporučovaná v kombinaci s dlouhodobým podáváním androgen deprivační terapie v délce dva až tři roky...

více zde...

 • Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty – jak určit rozsah primárního nádoru? Lze lokalizovat systémové onemocnění, případně relaps onemocnění?
 • MUDr. M. Král

... V lokálně pokročilém stádiu T3 a T4 je primární diagnostika stejná jako u lokalizovaného karcinomu prostaty, na prvním místě je digitální transrektální vyšetření a transrektální sonografie...

... Biochemickou recidivu můžeme definovat v dnešní době jako elevaci PSA u pacientů po prostatektomii nad 0,2 ng/ml, po radioterapii se používá definice Phoenix, která stanovuje biochemické selhání jako 2 ng/ml nad NADIR...

... Na velkém souboru pacientů po radikální prostatektomii bylo shledáno, že biochemická recidiva nastává u 30 % pacientů, ve více než v 50 % nastává v prvních pěti letech po radikální léčbě, v tomto období by tedy mělo být sledování nejintenzivnější...

... Pro lokální recidivu svědčí spíše situace, kdy k recidivě dochází s delším odstupem od radikální léčby, je zde dlouhý PSA doubling time a nejsou přítomny známky lokální pokročilosti nebo známky agresivity nádoru z hlediska histologie a nejsou postižené okraje. Pro systémovou recidivu svědčí rychlý nástup biochemické recidivy s krátkým odstupem od radikální léčby, přítomnost lokálního pokročilého onemocnění nebo přítomnost pozitivních okrajů...

více zde...

 • Dalšími přednáškami byly například:
 • Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty - indikace, provedení a výsledky lymfadenektomie
 • MUDr. Michal Staník Ph.D.

více zde...

 • Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty - strategie radiační léčby, potenciální místo lymfadenektomie
 • doc. MUDr. Josef Dvořák Ph.D.

více zde...

 • Adjuvantní nebo salvage radioterapie u rizikových faktorů po radikální prostatektomii?
 • doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

více zde...