ASCO Annual Meeting 2016

3. – 7. 6. 2016, Chicago

V Chicagu se 3. až 7. června uskutečnil již 51. ročník kongresu Americké onkologické společnosti (ASCO). Tématem letošního ročníku bylo „Kolektivní moudrost: Budoucnost péče o pacienta a výzkumu“. Překrývání lékařských oborů, postavení onemocnění a lékařské přístupy, jsou to kombinované znalosti různých lékařských specialistů, které budou určovat, jakým směrem se bude ubírat péče o pacienta a další kroky ve výzkumu.

Karcinom prostaty, byl jako jeden z nejvíce diskutovaných nádorů posledních let také hojně probírán na letošním setkání a na toto téma bylo prezentováno mnoho přednášek, studií a závěrů klinických výzkumů, které se zabývali veškerým spektrem týkající se karcinomu prostaty od záchytu pacientů až po zavádění nových postupů léčby.

Na téma karcinomu prostaty bylo celkově předneseno 124 přednášek, z tohoto počtu se 91 přednášek týkalo prezentování výsledků klinických studií. Většina klinických studií se věnovala léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty, největší část těchto studií se zabývala aplikací nových léčebných metod. Z 61 studií věnovaných CRPC se třetina zabývala androgen deprivační léčbou (enzalutamid + abirateron). 17 studií se věnovalo chemoterapeutické léčbě karcinomu, z tohoto počtu 9 studií používalo jako hlavní chemoterapeutikum docetaxel, 6 studií užívalo nový taxan – cabazitaxel a 2 studie porovnávali účinky chemoterapeutické léčby pacientů léčených docetaxelem a cabazitaxelem. Léčbou radiem-223 se věnovalo 5 klinických studií a imunoterapii (sipuleucel-T) se věnovaly 3 studie. Genetickým vlastnostem kastračně rezistentního karcinomu prostaty, možnostem detekce a popisem vhodných biomarkerů k detekci onemocnění se věnovalo 10 studií.

Jeden celý přednáškový blok byl věnován metastatickému hormonálně senzitivnímu karcinomu, jeho definici a možnostem léčby – chirugickému přístupu a radioterapii. Další přednáškový blok byl věnován aktivnímu přístupu ve vyhledávání nemocných s karcinomem prostaty (Active Surveillance), zabudování nových zobrazovacích metod a roli biomarkerů v detekci CaP, stratifikaci pacientů a implementaci nového Gleasonova skóre do praxe.
Další přednáškové bloky se zabývali metastatickým karcinomem prostaty, jeho léčbou, možnostmi systémové terapie a léčbou radiem-223, androgen deprivační léčbou a cabazitaxelem.

ASCO Educational book 2016

  • Přístup k léčbě metastatického karcinomu prostaty
  • Autoři: Brandon Bernard, MD, Boris Gershman, MD, R. Jeffrey Karnes, MD, Christopher J. Sweeney, MBBS, Neha Vapiwala, MD

Oligometastatický karcinom prostaty je unikátním klinickým stavem, který je svou podstatou indolentního nádorového růstu předurčený k léčbě ložiskových metastáz přímou chirurgickou intervencí. Historicky byli muži s metastatickým karcinomem léčeni systémovou terapií s androgenem deprivační léčbou. Avšak nedávné pokroky v zobrazovacích metodách jsou schopny identifikovat muže s potenciálně izolovanými metastázami a zvyšující se množství důkazů ukazuje, že trvalá kontrola je dosažitelná s léčebnými postupy zaměřenými na metastázy s užitím systémové léčby nebo bez ní. Tyto data podporují hypotézu, že metastatický karcinom prostaty představuje jedinečný biologický stav s vlastním vývojem, který vyžaduje odlišný terapeutický přístup. Zatím však neexistují jasná data nebo ověřené postupy, které by mohli určit optimální léčbu u každého pacienta, proto je nutné přistupovat ke každému pacientovi individuálně. Existují dva myšlenkové názory v přístupu k léčbě. Jedna skupina považuje isolované léze nalezené při diagnostickém zobrazování jako jediné projevy onemocnění, kde lokální je terapie je pokládána jako dostačující. Druhý myšlenkový proud říká, že nalezené metastázy jsou asociované i s mikrometastázami, které zobrazovací metody nedetekují a proto by za optimální terapii měla být považována lokální terapie současně se systémovou léčbou. Ve druhém případě je nemoc v tomto stádiu považována za potenciálně léčitelnou, tak jako u vysoce rizikového lokalizovaného karcinomu prostaty je možnost léčby od adjuvantní systémové léčby po radioterapii. Vybrat ovšem pacienty, kteří by profitovali z této léčby je neustále trvající výzva. Netrpělivě se čeká na další prospektivní studie, které by přinesli očekávaná data, jací pacienti, by měli z daného léčebného přístupu největší užitek.

Celý článek i s veškerými dostupnými daty si můžete v originále přečíst na stránkách Americké onkologické společnosti (www.asco.org).
http://meetinglibrary.asco.org/content/159241-176
Více naleznete na sránkách www.meetinglibrary.asco.org/ po zadání klíčových slov do vyhledávání.